Nagrody dla nauczycieli

Zasady

REGULAMIN PRAC KAPITUŁY
przyznającej stypendia i nagrody Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Informacje wstępne

1.Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 • Realizatorze – oznacza to Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
 • Programie – oznacza to realizowane od 1995 r. przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole działania polegające na wyłonieniu z przesłanych wniosków najzdolniejszych uczniów oraz nauczycieli innowatorów w celu przyznania im jednorazowego wsparcia finansowego, którego wysokość jest corocznie ustalana przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • Uczniu – oznacza to ucznia zgłoszonego przez szkołę, do której uczęszcza w momencie zgłoszenia do programu.
 • Nauczycielu – oznacza to nauczyciela zgłoszonego przez szkołę do programu.
 • Kandydatach – oznacza to uczniów oraz nauczycieli zgłoszonych do programu.
 • Kapitule – oznacza to komisję przyznającą stypendia i nagrody, w skład której wchodzą każdorazowo przedstawiciele Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.
 • Karcie oceny – oznacza to dokumentację wykorzystywaną w toku oceny wniosków zgłoszeniowych.
 • Dokumentacji zgłoszeniowej – oznacza to wniosek zgłoszeniowy, zgodny z wzorem udostępnionym przez realizatora wraz z fakultatywnymi załącznikami.
 • Stypendyście – oznacza to ucznia, któremu w toku oceny wniosków zgłoszeniowych przyznano stypendium. Każdemu stypendyście przysługuje rocznie jedno stypendium.
 • Laureacie nagrody – oznacza to nauczyciela, który w toku oceny wniosków zgłoszeniowych przyznano nagrodę. Każdemu laureatowi przysługuje rocznie jedna nagroda.
 • Fundatorze – fundatorem stypendiów i nagród jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
 • Donatorze – osoba fizyczna lub prawna, która dobrowolnie przekazuje środki finansowe na ufundowanie stypendium lub nagrody. Donator ma prawo i przywilej wskazania, spośród wytypowanych w drodze oceny kapituły, ucznia lub nauczyciela, którym funduje stypendium lub nagrodę.

2. Niniejszy regulamin precyzuje przebieg procesu wyłonienia stypendystów oraz nauczycieli nagrodzonych przez realizatora.

Warunki złożenia dokumentów zgłoszeniowych

 1. Do udziału wprogramie uprawnieni są uczniowie oraz nauczyciele, którzy uczą się lub pracują
  w szkole w chwili zgłoszenia do programu. Szkoła ma swoją siedzibę na terenie województwa łódzkiego (kryterium formalne).
 2. Szkoła może złożyć wniosek tylko dla jednego ucznia i jednego nauczyciela.
 3. W przypadku uczniów uprawnione są jedynie osoby (kryterium formalne), których:
  • średnia ocen końcowo rocznych z danego roku szkolnego wynosi co najmniej 4,5 a w przypadku oceny opisowej najwyższe kryteria oceny,
  • ocena zachowania wynosi co najmniej „dobry”.
 4. Dokumenty zgłoszeniowe ucznia wypełnia wychowawca klasy. Dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej opiniuje i zgłasza ucznia do programu. Wniosek może dotyczyć ucznia, który otrzymał stypendium w latach poprzednich.
 5. W przypadku zgłoszenia nauczyciela, wniosek sporządza dyrektor szkoły i na podstawie uchwały rady pedagogicznej zgłasza nauczyciela do programu.
 6. Zgłoszony nauczyciel musi posiadać aktualną ocenę pracy pedagogicznej lub dorobku zawodowego (kryterium formalne).
 7. W celu udziału w programie dokumentacja zgłoszeniowa powinna być złożona do dnia 30 czerwca do godziny 16.00 w biurze realizatora programu: Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, 90-302 Łódź, ul. Kopcińskiego 54. Jeżeli dzień 30 czerwca jest dniem wolnym od pracy dokumentacja zgłoszeniowa będzie przyjmowana do następującego po nim dnia roboczego.
 8. Dokumenty zgłoszeniowe złożone po upływie terminu wskazanego w pkt 7 nie będą rozpatrywane.

 3 Skład i obowiązki kapituły

 1. Realizator powoła kapitułę, która wybierze uczniów oraz nauczycieli, którym zostaną przyznane odpowiednio stypendia i nagrody.
 2. Przewodniczący kapituły będzie odpowiedzialny za nadzór nad procesem wyboru kandydatów, kontrolę poprawności formalnej i merytorycznej procesu.
 3. Przewodniczący kapituły dokonuje oceny formalnej nadesłanych dokumentów zgłoszeniowych i przekazuje poprawnie złożone wnioski do oceny merytorycznej członkom kapituły.
 4. Członkowie kapituły odpowiedzialni będą za ocenę merytoryczną dokumentacji zgłoszeniowej.
 5. Członkowie kapituły nie mogą być związani z kandydatami stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do ich bezstronności w ocenie, co zostanie poświadczone każdorazowo stosownym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Ocena dokumentów zgłoszeniowych

 1. Ocena formalna oraz merytoryczna przeprowadzona będzie z wykorzystaniem kart oceny wg punktacji od 0 do 1, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Dokument zgłoszeniowy każdego kandydata, który przeszedł pozytywną weryfikację formalną zostanie oceniony merytorycznie przez każdego członka kapituły niezależnie.
 3. Ocena uczniów przeprowadzona będzie z wykorzystaniem kart oceny wg punktacji od 0 do 1, na podstawie następujących kryteriów:
  a) średnia ocen,
  b) opisowa ocena zachowania i osiągnięć, uwzględniająca następujące elementy:
  – systematyczność w realizacji obowiązku szkolnego,
  – kultura osobista (kultura słowa, wzorowa postawa wobec otoczenia),
  – zaangażowanie w przedsięwzięcia na rzecz środowiska, ludzi, zwierząt, w tym wolontariat,
  – szczególne uzdolnienia rozumiane jako: osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy, twórcze rozwijanie swoich zainteresowań, efektywne uczestnictwo w konkursach przedmiotowych i tematycznych.
 4. Ocena nauczycieli przeprowadzona będzie z wykorzystaniem kart oceny wg punktacji od 0 do 1, na podstawie następujących kryteriów:
  – innowacyjność nauczyciela w podejmowanych przedsięwzięciach edukacyjnych,
  – wysoki poziom codziennych zajęć dydaktycznych,
  – stwarzanie dogodnych warunków do udziału uczniów w różnych formach aktywności społecznych,
  – wyróżniająca się praca z młodzieżą w organizacjach społecznych i kołach zainteresowań, prowadzona w czasie
  – wolnym dla nauczyciela,
  –  osiągnięcia w pracy, mierzone sukcesami uczniów i potwierdzone dyplomami, nagrodami itp.
 5. Ostatecznego zatwierdzenia ocen dokumentacji zgłoszeniowej dokonywać będzie przewodniczący kapituły.
 6. Po przeprowadzonej ocenie merytorycznej sporządzona zostanie lista opracowana na podstawie punktacji z kart oceny. Do otrzymania stypendium/nagrody wskazani zostaną kandydaci, którzy zdobyli największą ilość punktów. Realizator poinformuje stypendystów oraz laureatów o przyznaniu stypendium/nagrody drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem szkoły.
 7. Decyzja kapituły jest ostateczna.

Postanowienia końcowe

 1. Ilość przyznanych stypendiów i nagród w ramach programu oraz ich wysokość określana jest corocznie przez Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 2. Dopuszcza się zwiększenie liczby przyznanych stypendiów i nagród w ramach programu w przypadku pozyskania przez realizatora donatorów.
 3. Uroczyste uhonorowanie stypendystów oraz laureatów następuje podczas gali, organizowanej przy okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, której termin określany jest corocznie przez realizatora.
 4. Przyznane  przez  fundatora  środki  finansowe  nie  podlegają  rozliczeniu  przez  realizatora i stanowią formę bezzwrotnego wsparcia finansowego.
 5. Przyznane przez donatora środki finansowe nie podlegają rozliczeniu przez donatora i stanowią formę bezzwrotnego wsparcia finansowego.


Wspierają nas

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image