Statut

S T A T U T
ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 21.10.2015 r.

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole i w dalszej części statutu nazywane jest „Stowarzyszeniem”.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz Stowarzyszenia jest m. Łódź.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§  2

Stowarzyszenie jest inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji.

§  3

1. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną oraz niniejszego statutu.
2. W swojej działalności kieruje się również przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§  4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§  5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§  6

W realizacji celów statutowych Stowarzyszenie korzystać może z pomocy władz państwowych, samorządowych i zakładów pracy. Może również współdziałać i być członkiem krajowych, zagranicznych oraz międzynarodowych organizacji i instytucji na zasadach przewidzianych prawem.


Rozdział  II

Cele, zakres i zasady działania Stowarzyszenia

§  7

Celem Stowarzyszenia jest:
1/ szerzenie społecznego zainteresowania sprawami oświaty i wychowania,
2/ organizowanie obywatelskiej aktywności w dziedzinie edukacji młodego pokolenia,
3/ 
wspieranie i organizowanie różnorodnych form aktywności młodzieży w zakresie edukacji, wychowania, kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
4/ wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej, wspierającej działalność szkół i   placówek oświatowo-wychowawczych,
5/ tworzenie warunków społecznego wsparcia dla wszelkich inicjatyw służących unowocześnianiu działalności edukacyjnej, podnoszeniu efektywności nauczania i wychowania,
6/ organizowanie społecznego ruchu rodziców i nauczycieli oraz instytucji i  innych organizacji w celu kształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw dzieci i młodzieży,
7/ inspirowanie i wspomaganie ruchu postępu pedagogicznego w szkolnictwie poprzez prowadzenie różnorodnych działań upowszechniających nowatorskie procesy kształcenia i wychowania.

§  8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1/ tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizowania porozumienia społecznego w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, z prowadzeniem placówek oświatowo-wychowawczych włącznie,
2/   podejmowanie działań na rzecz poprawy bazy materialnej szkolnictwa; tworzenie właściwych warunków nauki i wychowania;  wyrównywanie różnic edukacyjnych poszczególnych środowisk,
3/  inspirowanie prac społecznych, świadczeń finansowych i materialnych na rzecz budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
4/  gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń obywateli, stowarzyszeń, organizacji spółdzielczych, zawodowych i samorządowych, podmiotów gospodarczych i innych osób oraz ofiarodawców zagranicznych, z imprez i zbiórek publicznych, dochodowej działalności gospodarczej oraz funduszy celowych – z przeznaczeniem na urzeczywistnianie zadań podejmowanych przez Stowarzyszenie,
5/  
świadczenie usług reklamowych, wydawanie publikacji i działalność audiowizualną oraz patronowanie wydawnictwom i mediom audiowizualnym, które są zainteresowane wspieraniem działań na rzecz szeroko pojętej edukacji i wychowania,
6/  powoływanie komisji i zespołów problemowych.

§  9

1. Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej może być:
a) prowadzenie:
– przedszkoli,
– szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, pomaturalnych i policealnych o profilu ogólnokształcącym i zawodowym dla młodzieży i dorosłych,
– różnych innych pozaszkolnych form kształcenia, szkolenia, doradztwa i doskonalenia zawodowego dla młodzieży i dorosłych,
– poradni psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów, ich rodziców i opiekunów,
– działalności wydawniczej,
– młodzieżowych placówek oświatowo-wychowawczych, zapewniających podopiecznym opiekę pedagogiczną, pobyt i zakwaterowanie, np. burs szkolnych,
–  schronisk turystycznych,
– stołówek i placówek gastronomicznych oraz świadczenie usług polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych /katering/,
– działalności rekreacyjnej oraz turystycznej, z organizowaniem kolonii i innych  form wypoczynku młodzieży włącznie,
–   detalicznej sprzedaży książek, gazet, art. piśmiennych, mebli, wyposażenia biurowego, komputerów, sprzętu telekomunikacyjnego, materiałów     eksploatacyjnych oraz artykułów spożywczych i innych artykułów przemysłowych,
–    działalności poligraficznej i świadczenie usług poligraficznych,
b) świadczenie usług w zakresie towarowego transportu drogowego oraz pasażerskiego transportu lądowego,
c) świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania,
d) wynajem nieruchomości na własny rachunek.
3. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej, pośredniej lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo podmioty, które:
a) działają na zasadzie rachunku ekonomicznego,
b) są jednostkami Stowarzyszenia powoływanymi i likwidowanymi przez Zarząd Stowarzyszenia. Do kompetencji Zarządu należy między innymi określenie zakresu ich działania oraz uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności członków kierownictwa jednostki.
4. Działalność gospodarcza służy realizacji programu Stowarzyszenia. Cały  uzyskiwany z niej dochód przeznaczany jest na cele statutowe i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

Rozdział  III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§  10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ wspierających

§  11

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i deklarujący swoją działalność na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być Rada Rodziców, osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc merytoryczną, finansową, materialną lub własną pracę i wolny czas.


§  12

1. Członek zwyczajny ma prawo:
1/  uczestniczyć w działalności programowej, organizacyjnej i finansowej,
2/ oceniać stowarzyszenie, jego struktury i poszczególne osoby prowadzące działalność na rzecz edukacji,
3/  wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający /lub ich przedstawiciele/ mają uprawnienia określone w § 12 pkt. 1.  ust. 1 i 2.

§  13

Członkowie zobowiązani są do:
1/ aktywnego udziału w realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia,
2/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3/ przestrzegania norm współżycia społecznego,
4/ regularnego opłacania składek,
5/ realizowania przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
6/ ochrony dobrego imienia Stowarzyszenia.

§  14

1. Członkostwo ustaje na skutek:
1/  dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2/ skreślenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z ewidencji za niewywiązywanie się z obowiązków określonych w §13 pkt.1, 2, 3, 5 i 6 statutu lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych,
2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od daty powiadomienia o uchwale.

§  15

Członkostwo wygasa na skutek:
1/ śmierci,
2/ nie opłacenia składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy po upływie roku, za który składka powinna być uregulowana.

Rozdział  IV

Władze Stowarzyszenia

§  16

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.


§  17

1. Kadencja władz trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od postanowień Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadkach:
– rezygnacji w czasie trwania kadencji z członkostwa we władzach Stowarzyszenia,
– utraty możliwości pełnienia funkcji członka władz Stowarzyszenia spowodowanej ustaniem lub wygaśnięciem członkostwa w organizacji,
władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru.
3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§  18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
– z głosem decydującym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
– z głosem doradczym, członkowie wspierający lub ich przedstawiciele oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zgromadzenie, zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne, zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
4. Termin, porządek obrad i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz sposób jego przygotowania określa Zarząd Stowarzyszenia.


§  19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy przede wszystkim:
1/    określenie głównych kierunków i zadań Stowarzyszenia,
2/  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji   Rewizyjnej,
3/   podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
4/   wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5/   uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał w sprawie jego zmian.

§  20

Walne Zgromadzenie ma prawo podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. Zasady te dotyczą również wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.


§  21

Zarząd może liczyć od 5 do 25 osób i stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

§  22

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy przede wszystkim:
1/   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2/   realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
3/ uchwalanie i realizowanie planów działalności merytorycznej, budżetu i przyjmowanie sprawozdań finansowych,
4/   uchwalanie wysokości składek członkowskich,
5/   zaciąganie zobowiązań majątkowych,
6/   zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
7/ podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku ruchomego Stowarzyszenia,
8/   rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia,
9/ wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących i skarbnika stanowiących Prezydium Zarządu,
10/   określenie zasad pracy Prezydium Zarządu Stowarzyszenia wraz z nadawaniem mu upoważnień do reprezentowania Zarządu na zewnątrz, współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, zawierania umów i podejmowania zobowiązań,
11/   uchwalanie regulaminów
12/ nadawanie statutów jednostkom organizacyjnym powoływanym do prowadzenia działalności gospodarczej w trybie i na zasadach określonych w § 9 ust.3 statutu Stowarzyszenia

§  23


1. Komisja Rewizyjna może liczyć od 3 do 5 osób.
2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności Zarządu Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu bądź jego Prezydium z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych i żądania wyjaśnień,
8. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym informację ze swojej działalności oraz stawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
9. Zasady działania Komisji Rewizyjnej ustala opracowany przez nią regulamin.
10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek jest zapraszany na posiedzenia Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

§ 24

Organy Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

 Rozdział  V

Struktura terenowa Stowarzyszenia

§  25

1. Terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest ogniwo.
2. Obszarem działania ogniwa terenowego może być placówka oświatowa, miasto, gmina lub powiat.
3. Ogniwa terenowe realizują cele i zadania statutowe Stowarzyszenia.
4. Terenowe ogniwa powoływane są z własnej inicjatywy, przez co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Ogniwo terenowe wybiera prezydium, w skład którego wchodzi przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

6. Zasady działania ogniwa terenowego ustala jego prezydium.
7. Czas trwania kadencji członków prezydium określa ogólne zebranie ogniwa terenowego, jednak kończy się ona z upływem kadencji władz Stowarzyszenia.
8. Przewodniczący ogniw terenowych biorą udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem opiniodawczo-doradczym.

9. Ogniwa terenowe mają prawo używania pieczęci i oznaczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Rejestr ogniw terenowych oraz członków ich prezydiów prowadzi Sekretariat Stowarzyszenia.


Rozdział  VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§  26

Majątek Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze i prawa majątkowe. Zbycie nieruchomości  może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.


§  27

Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
1/   składki i świadczenia członków Stowarzyszenia,
2/ dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z odpowiednimi przepisami,
3/ dotacje, granty, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4/ wpływy ze zbiórek publicznych,
5/ odsetki bankowe,
6/ dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
7/ inne wpływy z działalności statutowej.


§  28

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.


§  29

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest przede wszystkim na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz obsługę prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

§  30

Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§  31

Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§  32

Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany przez jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§  33

Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub  usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie.


§  34

Do ważności pism, dokumentów oraz oświadczeń w sprawach finansowych oraz personalnych wymagane są podpisy dwóch osób w tym przewodniczącego lub skarbnika. Drugą upoważnioną do podpisu osobą może być osoba działająca na podstawie imiennego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział  VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§  35

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Łódzkiego Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Walne Zgromadzenie Członków podejmując uchwałę o rozwiązaniu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, powołuje komisję likwidacyjną oraz określa cel, na który ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.


Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy  prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy ,,Prawo o stowarzyszeniach”.


§ 37

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Image


Wspierają nas

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image