Stypendia dla uczniów

Regulamin stypendiów Lions Club Łódź

REGULAMIN przyznawania stypendiów w programie stypendialnym LIONS CLUB Łódź

1 Informacje wstępne

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. Realizatorze – oznacza to Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
 2. Programie – oznacza to działanie realizowane w 2024 roku przez Międzynarodową Organizację LIONS CLUB ŁÓDŹ polegające na wyłonieniu uczniów, którzy mogą poszczycić się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w zakresie nauk ścisłych, humanistycznych, artystycznych lub działań obywatelskich i prospołecznych w celu przyznania im wsparcia finansowego.
 3. Uczniu – oznacza to ucznia zgłoszonego przez szkołę, do której uczęszcza w momencie zgłoszenia do programu.
 4. Kandydatach – oznacza to uczniów zgłoszonych do programu.
 5. Kapitule – oznacza to komisję przyznającą stypendia i nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Członkowie Stowarzyszenia.
 6. Karcie oceny – oznacza to dokumentację wykorzystywaną w toku oceny wniosków zgłoszeniowych.
 7. Dokumentacji zgłoszeniowej – oznacza to wniosek zgłoszeniowy, zgodny z wzorem udostępnionym przez realizatora, klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata, uchwałę Rady Pedagogicznej oraz fakultatywnie – załączniki potwierdzające osiągnięcia.
 8. Stypendyście – oznacza to ucznia, któremu w toku oceny wniosków zgłoszeniowych przyznano stypendium. Każdemu stypendyście przysługuje rocznie jedno stypendium.
 9. Fundatorze – fundatorem stypendiów i nagród jest LIONS CLUB ŁÓDŹ.
 10. Niniejszy regulamin precyzuje przebieg procesu wyłonienia stypendystów.

 Warunki złożenia dokumentów zgłoszeniowych

 1. Do udziału w programie uprawnieni są uczniowie, którzy uczą się w szkole w chwili zgłoszenia do programu. Szkoła ma swoją siedzibę na terenie Łodzi. Szkoła może złożyć wniosek tylko dla jednego ucznia.
 2. Dokumenty zgłoszeniowe ucznia wypełnia wychowawca klasy. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie zgłoszenia ucznia/uczennicy do stypendium. Dyrektor szkoły opiniuje i zgłasza ucznia do programu.
 3. Osiągnięcia ucznia przedstawiane we wniosku powinny dotyczyć roku szkolnego 2022/23 oraz trwającego 2023/2024.
 4. Do wniosku należy dołączyć uchwałę Rady Pedagogicznej, klauzulę wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata.
 5. W celu udziału w programie dokumentacja zgłoszeniowa powinna być złożona do 10 maja 2024 r. do godziny 15.00 w biurze realizatora programu: Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 54.
 6. Dokumenty zgłoszeniowe złożone po upływie terminu wskazanego w pkt 5 nie będą rozpatrywane.

 

 3. Skład i obowiązki kapituły

 1. Realizator powoła kapitułę, która wybierze uczniów/uczennice, którym zostaną przyznane odpowiednio stypendia.
 2. Przewodniczący kapituły będzie odpowiedzialny za nadzór nad procesem wyboru kandydatów, kontrolę poprawności formalnej i merytorycznej procesu.
 3. Przewodniczący kapituły dokonuje oceny formalnej nadesłanych dokumentów zgłoszeniowych i przekazuje poprawnie złożone wnioski do oceny merytorycznej członkom kapituły.
 4. Członkowie kapituły odpowiedzialni będą za ocenę merytoryczną dokumentacji zgłoszeniowej.
 5. Członkowie kapituły nie mogą być związani z kandydatami stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do ich bezstronności
  w ocenie, co zostanie poświadczone każdorazowo stosownym oświadczeniem.

4 Ocena dokumentów zgłoszeniowych

 1. Ocena formalna oraz merytoryczna przeprowadzona będzie z wykorzystaniem kart oceny wg punktacji od 0 do 1, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Dokument zgłoszeniowy każdego kandydata, który przeszedł pozytywną weryfikację formalną zostanie oceniony merytorycznie przez każdego członka kapituły niezależnie.
 3. Ocena uczniów przeprowadzona będzie z wykorzystaniem kart oceny wg punktacji od 0 do 1, na podstawie następujących kryteriów:

Kryteria przyznania stypendium:

 1. Uzyskanie wybitnych osiągnięć edukacyjnych w roku szkolnym 2022/23 oraz w roku 2023/24; szczególne uzdolnienia rozumiane jako osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy, twórcze rozwijanie swoich zainteresowań, efektywne uczestnictwo
  w olimpiadach i konkursach zwieńczone wysokimi lokatami, w tym
  w szczególności:
 • tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata konkursu, olimpiady, turnieju o zasięgu ogólnopolskim;
 • tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 • najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 • uczestnictwo w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień uczelni dla wybitnie uzdolnionych uczniów (uczeń/uczennica szkoły ponadpodstawowej)
 • uzyskanie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu przynajmniej regionalnym (wojewódzkim) lub krajowym lub międzynarodowym;
 • uzyskanie wysokich wyników w olimpiadach, konkursach, przedsięwzięciach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych, rzeźby muzyki i tańca, przynajmniej na szczeblu wojewódzkim.
 • uczestnictwo w międzynarodowym lub ogólnopolskim projekcie
 • średnia ocen końcoworocznych w roku 2022/2023 lub w I semestrze 2023/2024 przynajmniej 4,5
 1. Podejmowanie działań prospołecznych, obywatelskich, przynajmniej o zasięgu regionalnym lub łódzkim:
 • zaangażowanie w przedsięwzięcia na rzecz środowiska, ludzi, zwierząt,
 • wolontariat,
 • udział w akcjach charytatywnych, pomocowych,
 • działania na rzecz samorządu szkolnego,
 • działania na rzecz organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji
 1. Ostatecznego zatwierdzenia ocen dokumentacji zgłoszeniowej dokonywać będzie przewodniczący kapituły.
 2. Po przeprowadzonej ocenie merytorycznej sporządzona zostanie lista opracowana
  na podstawie punktacji z kart oceny. Do otrzymania stypendium/nagrody wskazani zostaną kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Realizator poinformuje stypendystów oraz laureatów o przyznaniu stypendium/nagrody drogą mailową, telefonicznie lub
  za pośrednictwem szkoły.
 3. Decyzja kapituły jest ostateczna.

5. Postanowienia końcowe

 1. Organizacja LIONS CLUB ŁÓDŹ przeznaczyła na realizację Programu kwotę 44.000 zł dla 11 stypendystów.
 2. Każdy Stypendysta wyłoniony przez Kapitułę uzyska stypendium wypłacane miesięcznie  przez okres 10 miesięcy.
 3. Uroczyste uhonorowanie stypendystów odbędzie się 3 czerwca 2024 r.  
 4. Przyznane przez fundatora środki stanowią formę bezzwrotnego wsparcia finansowego uczniów.
 5. Środki finansowe zostaną przekazane na konto bankowe wskazane przez:

- rodziców uczniów niepełnoletnich,

- uczniów pełnoletnich


Wspierają nas

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image