Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Danych Osobowych jest 

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 54-90-032 Łódź

 1. Dane do kontaktu:

nr telefonu: 0-42 674 14 25, 603 917 100

email:  e-mail: biuro@lsps.pl

 1. Administrator wyznaczył jako Inspektora Ochrony Danych p. Beatę Florek 

Kontakt- e-mail  iodobursa@bursalodz.pl

 1. Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole i
 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 3. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.
 1. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

I Festiwal Muzyki i Sztuk Pięknych

Festiwal Muzyki i Sztuk Pięknych

Image


Wspierają nas

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image