Patronaty i dotacje dla szkół

ZASADY PRZYJMOWANIA PATRONATÓW przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Image
 • Stowarzyszenie może objąć patronatem jedynie przedsięwzięcia o zasięgu miejskim (gminnym), powiatowym, regionalnym lub wojewódzkim.
 • Wnioski o objęcie patronatem przedsięwzięcia mogą składać szkoły i placówki oświatowe będące członkami Stowarzyszenia lub reprezentujące województwo łódzkie w Klubie Przodujących Szkół.
 • Patronat Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole może być przyznany przedsięwzięciom, które charakteryzują się:
  • szczególnymi wartościami dydaktycznymi, wychowawczymi, społecznymi, patriotycznymi lub posiadają wysoką rangę w lokalnym środowisku,
  • nowatorstwem programowym, metodycznym lub organizacyjnym
 • Wystąpienie o przyznanie patronatu powinno być złożone co najmniej 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia organizacji planowanego przedsięwzięcia i zawierać:
  • dane organizatora /adres, telefon kontaktowy, nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za jego przygotowanie/
  • datę i miejsce przedsięwzięcia
  • regulamin, określający między innymi: cel ogólny przedsięwzięcia, jego adresatów i harmonogram działań
  • informację o wcześniejszych edycjach
  • oczekiwania wobec Stowarzyszenia /patronat honorowy, patronat połączony z udziałem finansowym/
 • Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia patronatu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 • Objęcie patronatem zobowiązuje wnioskodawcę do umieszczenia informacji o patronacie w materiałach organizacyjno-promocyjnych (regulaminy, plakaty, ogłoszenia, listy prasowe, zaproszenia, szkolna strona www itp.) oraz zapewnienia udziału przedstawiciela Stowarzyszenia w finale danego przedsięwzięcia.
 • Objęcie patronatem zobowiązuje wnioskodawcę do przesłania sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem do 30 dni po zakończeniu ww. projektu (1 strona A4).


Wspierają nas

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image